LCD > 16.0 – 20.1

LCD LAPTOP > 16.0 – 20.1
20.1” W HP HDX
20.1'' W HP HDX
Giá bán lẻ: 2.800.000 VNĐ
18.4” W
18.4'' W
Giá bán lẻ: 2.400.000 VNĐ
17.3” W(LED)
17.3'' W(LED)
Giá bán lẻ: 1.500.000 VNĐ
17.0 ” W
17.0 '' W
Giá bán lẻ: 2.100.000 VNĐ
16.4 ” W
16.4 '' W
Giá bán lẻ: 2.000.000 VNĐ
16.0 ” W (LED)
16.0 '' W (LED)
Giá bán lẻ: Call